MERE OM FORSTUDIERNE TIL SLUTDEPOT

Forstudierne til slutdepotet blev gennemført fra november 2009 til maj 2011. Den 4. maj 2011 blev konklusioner og anbefalinger præsenteret for Folketingets partier og efterfølgende offentliggjort på Sundhedsministeriets hjemmeside. Se link til dokumenterne i højre kolonne.

Forstudierne var tredelte og blev varetaget af DD (Dansk Dekommissionering), GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Grønland og Danmark) og SIS (Statens Institut for Strålebeskyttelse). Studierne havde nedenstående emner:

  • Sikkerhedsanalyser tilknyttet undersøgelse af tre depotkoncepter i kombination med fire udvalgte typiske geologier samt økonomiske overslag for kombinationerne (DD)
  • Transportanalyser (SIS)
  • Geologisk vurdering af 22 lokaliteter egnet til slutdepot (GEUS)

DD's bidrag

DD undersøgte tre depotkoncepter ud fra overordnede krav om, at depotet skal designes og placeres således, at det radioaktive affald vil forblive isoleret fra mennesker og miljø i en passende periode på mindst 300 år.

  1. et overfladenært depot (0-30 m dybde)
  2. et overfladenært depot i kombination med et borehul til det særlige affald med større andel af langlivede isotoper
  3. et mellemdybt depot (30-100 m dybde)

Undersøgelsen inkluderede også overvejelser om betydningen af depotets fysiske tilstedeværelse i landskabet og af fordele og ulemper ved et reversibelt depot (dvs. med mulighed for genåbning).

De indledende sikkerhedsanalyser var foreløbige og generelle og havde bl.a. til formål at belyse, om det overhovedet ville være muligt at lave et sikkert depot i Danmark. Hvis det bliver besluttet at gå videre med et slutdepot, skal de indledende generelle sikkerhedsanalyser erstattes af specifikke analyser. Disse baseres på faktiske data om det/de udvalgte områder sammen med data om affaldet og affaldsbeholderne. Kun hvis analyserne viser, at depotet er sikkert, kan det blive en realitet.

DD gav ydermere et økonomisk overslag over anlægsomkostningerne for hvert skitseprojekt og for de aktiviteter, som skal foregå efter forstudierne, inklusiv en beskrivelse af disse.

Depotet vil også rumme en række stoffer så som cadmium og bly, som vedvarende vil være miljø- og sundhedsskadelige - også efter radioaktiviteten er borte. Derfor vil depotet til den tid måske skifte status fra et depot for radioaktivt affald til et depot med farligt affald. Stofferne skal i depotet fordi de, ligesom resten af affaldet, indeholder radioaktive isotoper, eller fordi de er forurenet på overfladen med radioaktive isotoper, som ikke kan renses af.

Læs kort om konklusionerne her.

DD har siden 2013 arbejdet med karakterisering af det historiske affald. Affaldet skal beskrives nøjere og evt. om-emballeres. Karakteriseringen skal bruges til at gøre de detaljerede sikkerhedsanalyser, som skal foretages i forbindelse med planlægning af en langsigtet løsning, så retvisende som muligt.

Udskriv