Tromler med radioaktivt affald på mellemlager

Tromler med radioaktivt affald på et midlertidigt lager

LANGSIGTET LØSNING FOR RADIOAKTIVT AFFALD

Dansk Dekommissionering bidrager til Uddannelses- og Forskningsministeriets forberedende arbejde, så politikerne kan træffe beslutning om en langsigtet løsning for det radioaktive affald.

Hidtil har der været arbejdet på tre parallelle spor: placering i et slutdepot, placering på et langtids-mellemlager før slutdeponering, og eksport af hele eller dele af affaldet.  

Forstudier til slutdepot-sporet blev gennemført i perioden 2009 til 2011. De politiske partier besluttede i marts 2015, at man skulle gå videre med at undersøge mulighederne for at etablere et langtids-mellemlager til det lav- og mellemaktive affald - og samtidig fortsætte bestræbelserne på at finde deponering i udlandet til en mindre mængde "særligt affald".

I 2016 har DD, GEUS samt eksterne rådgivere (heriblandt COWI A/S) foretaget supplerende undersøgelser af lokaliseringskriterier, sikkerhed, økonomi og drift af et langtids-mellemlager. De samlede mellemlager-undersøgelser blev afleveret til Uddannelses- og Forskningsministeriet i december 2016.

I september 2017 fremsatte regeringen et forslag om fortsat mellemlagring af affaldet i en opgraderet lagerfacilitet på Risø i op til 50 år, mens der iværksættes yderligere aktiviteter inden for slutdepot-sporet og det internationale spor.

Affødt af regeringsforslaget har COWI A/S for DD i december 2017 udarbejdet en supplerende rapport med økonomiske beregninger for en ny lagerfacilitet på Risø.

Regeringens forslag blev fremsat i Folketinget den 14. marts 2018 som beslutningsforslag B 90, der blev vedtaget uden ændringer den 15. maj 2018.

Læs mere om den politiske beslutningsproces i tema-sektionen på ministeriets hjemmeside.

Læs mere om de forskellige spor i de følgende faneblade, og se også boksene til højre.

Folketinget besluttede i 2003 - sammen med beslutningen om at afvikle de nukleare anlæg på Risø - at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot. (Folketingsbeslutning B48)

En teknisk arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsministeriet fik til opgave at udarbejde beslutningsgrundlaget. Det skulle beskrive de fundamentale sikkerheds- og miljømæssige principper for depotet samt retningslinjer for processen omkring etableringen.

Beslutningsgrundlaget var færdigt i 2008 og forudsætter, at det radioaktive affald deponeres på dansk grund. Det eksisterende affald omfatter affald fra 50 års forskning på Risø, affald fra afviklingen af de nukleare anlæg og affald fra resten af Danmark, f.eks. industri, hospitaler og læreanstalter. Hertil kommer 3670 ton lavaktivt uranmalm, som stammer fra Kvanefjeldet i Grønland. Det forudsætter også, at man ikke påfører fremtidige generationer unødige udgifter til sikring og overvågning. Det forudsættes endvidere, at processen bliver åben og gennemsigtig i aktiv dialog med offentligheden.

Forstudier
I januar 2009 blev redegørelsen R4 om beslutningsgrundlaget for slutdepotet forelagt Folketinget, hvorefter tre parallelle forstudier blev igangsat varetaget af hhv. DD, GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og SIS (Statens Institut for Strålebeskyttelse).

I maj 2011 blev konklusioner og anbefalinger fra forstudierne præsenteret for repræsentanter fra Folketingets partier, hvorefter hovedrapporter og resumé blev offentliggjort på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside, jf. links i højre kolonne.

Forstudierne udpegede 22 - og anbefalede 6 - mulige områder til placering af depotet, som i givet fald skulle underlægges yderligere studier.
Læs mere om forstudierne her.

Områdestudier
Næste fase i slutdepot-sporet omfattede områdestudier. Under områdestudierne supplerede GEUS eksisterende boredata med data fra et lille antal ekstra boringer. Samtidig afdækkede Naturstyrelsen særlige forhold i de 6 udpegede områder, f.eks. fortidsminder og områdereservationer, som kan have betydning for valget af placering.

Miljøvurderinger
Sidste fase i disse slutdepot-undersøgelser omfattede miljøvurderinger. I forbindelse med miljøvurderingerne blev der fra 31. marts til 7. maj 2014 afholdt i alt seks borgermøder om planerne for slutdepotet. Læs mere om miljøvurderingerne m.m. på Uddannelses- og Forskningsministeriets temaside.

I februar 2015 afleverede DD og GEUS et beslutningsgrundlag for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald til Ministeren for Sundhed og Forebyggelse.

Med udgangspunkt i beslutningsgrundlaget blev det politisk besluttet at iværksætte yderligere undersøgelser af muligheden for et langtids-mellemlager til affaldet. Den 8. oktober 2015 tiltrådte Folketingets Finansudvalg et aktstykke, som afsatte 4,4 mio. kr. til disse undersøgelser vedrørende lokalisering, sikkerhed, økonomi og drift af et mellemlager.

DD indgik i februar 2016 kontrakt med COWI A/S om at bistå med delstudierne af sikkerhed og økonomi. Delstudierne blev afleveret i august 2016.

Der er blevet nedsat en international faglig gruppe, der indleverede kommentarer til COWI's delstudier i oktober 2016.

I december 2016 afleverede DD og GEUS en samlerapport, der opsummerer delstudierne fra såvel COWI A/S som GEUS. Samlerapporten indeholder endvidere en række anbefalinger til den videre proces med at beslutte og udvikle en langsigtet løsning for radioaktivt affald i Danmark. Dermed blev de supplerende mellemlager-undersøgelser, jf. beslutningsgrundlaget, afsluttet.

Affødt af regeringsforslaget fra september 2017 om en fortsat mellemlagring af affaldet på Risø i op til 50 år i en opgraderet lagerfacilitet har COWI A/S for DD i december 2017 udarbejdet en supplerende rapport med økonomiske beregninger for en sådan løsning.

Der har tidligere været overvejelser om at forsøge at eksportere alt Danmarks radioaktive affald, både det lav- og det mellemaktive. Den tanke er nu opgivet - jf. dette notat, udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i marts 2015.

Bestræbelserne på at finde en international løsning for det særlige affald (hovedsagligt mindre stykker brugt brændsel, der har været anvendt til materialeforskning) fortsættes.

Siden 2012 har DD som repræsentant for Danmark deltaget i den såkaldte ERDO-arbejdsgruppe (European Repository Development Organisation). Her belyses muligheder og begrænsninger for en fælles deponering af især langlivet radioaktivt affald. Se også nyheden fra december 2016, hvor DD var vært for gruppens halvårlige møde.

Internationale erfaringer
DD udveksler på mange områder og i mange fora erfaringer med tilsvarende organisationer i andre lande (jf. denne side).

Erfaringsudvekslingen gælder også arbejdet med en langsigtet løsning for affaldet - såvel de tekniske aspekter som den samfundsmæssige proces. Der er ikke mindst et tæt samarbejde med eksperterne, der som deltagere i DD's internationale, faglige gruppe rådgiver os i forhold til Danmarks langsigtede løsning. De fire eksperter i den faglige gruppe kommer fra henholdsvis Sverige, Norge og Holland.

Endvidere har eksempelvis Holland bidraget med inspiration, i forhold til såvel overvejelserne om et langtids-mellemlager som processen frem mod et slutdepot. Rådgivningsgruppen OPERA, der blev oprettet i 2011 for at "garantere resultater og anbefalinger" i den hollandske slutdeponerings-proces, har i 2017 udgivet rapporten "Fra affald til deponering - tid til ansvarlighed. Slutdeponering af radioaktivt affald i Holland: udfordringer og perspektiver".

Rapporten beskriver rådgivernes syn på og anbefalinger til det hollandske samfunds beslutningsproces om slutdeponering. For anvendelighedens skyld har DD fået rapporten oversat til dansk:
Læs originalrapporten
Læs dansk oversættelse

Mængden af radioaktivt affald til et fremtidigt slutdepot anslås til 5-10.000 m3. Det svarer til 1-2 fodboldbaner eller et areal på ca. 100 m*100 m, begge dele i 1 meters højde.

Affaldet består primært af:

  • Metalskrot og beton fra nedbrydning af de nukleare anlæg.
  • Handsker, plast, kanyler mv, dels fra drift og nedbrydning af de nukleare anlæg, dels fra hospitaler og laboratorier m.fl.
  • Kilder fra eksterne brugere (hospitaler, industri og undervisningssektoren).
  • Bitumen (Koncentrat fra destillation af vand med radioaktive partikler i. Koncentratet nedstøbes med asfalt i tromler).
  • Tailings (affaldsprodukt fra oparbejdning af uranmalm) og uranmalm. (Begge dele er kategoriseret som potentielt affald i beslutningsgrundlaget).

Størstedelen af affaldet er kortlivet. Dvs. det indeholder isotoper, som har en halveringstid på under 30 år. En mindre del af affaldet, herunder det særlige affald, er langlivet. Det vil sige, at det indeholder en større andel af langlivede isotoper - isotoper med en halveringstid større end eller lig med 30 år.

Affaldet stammer fra:

  • Drift af de nukleare anlæg.
  • Dekommissionering (afvikling) af de nukleare anlæg.
  • Eksterne brugere, fx hospitaler, laboratorier, industri og undervisningssektoren.

Det særlige affald består hovedsagligt af mindre stykker brugt brændsel, som har været anvendt til materialeforskning. Dette affald vejer i alt ca. 233 kg og fylder ca. 1 kubikmeter (eksklusive afskærmning).

En stor del af alt affaldet er pakket i 210 liter cementforede tromler. Resten af affaldet opbevares i store ISO- eller stålcontainere. Affaldet opbevares på midlertidigt lager, indtil en langsigtet løsning er klar.

Klassificering af det danske radioaktive affald

Om kortlivet og langlivet affald

Klassificering af radioaktivt affald (IAEA's retningslinjer)

Udskriv