Blynæsen fjernes med plasmaskærer fra DR 2's reaktorblok

AFSLUTTEDE PROJEKTER

Dekommissioneringen af forsøgsreaktor DR1 var det første projekt, der blev gennemført efter etableringen af Dansk Dekommissionering. Da reaktoren var den mindste af de tre reaktorer og mindst komplicerede at afvikle, ønskede man her at drage erfaringer til brug i de kommende projekter.

Derefter fulgte afviklingen af DR 2, som blev påbegyndt i maj 2006 og afsluttet ved udgangen af 2008.

Første fase i afviklingen af DR 3, demontering af perifere systemer, blev afsluttet i december 2011. Anden fase, udtagning af indre dele og nedbrydning af reaktorblokken vil foregå fra 2012-2018.

Den egentlige dekommissionering af DR 1 blev påbegyndt i efteråret 2004 og afsluttet i januar 2006 med en godkendelse af frigivelsesmålingerne af bygningen.

Forinden - allerede i 2003 - blev uranopløsningen (corevæsken) drænet over i stålflasker og primærsystemet dekontamineret ved at skylle vand gennem systemet. Det radioaktive vand blev opsamlet under kontrollerede forhold og renset ved destillation på Behandlingsstationen, som derefter deponerede det faste affald i tromler, som opbevares i en lagerhal. Stålflaskerne med corevæsken opbevares under forsvarlige forhold, indtil der er truffet beslutning om deres endelige anbringelse.

Projektbeskrivelse og den overordnede plan for dekommissioneringen blev godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder i 2004.

I august 2004 blev kontrolstavene udtaget og sat på lagret. Derefter blev de mest radioaktive dele fjernet: Recombineren blev taget ud i oktober 2004, og i januar 2005 blev kernebeholderen løftet ud af sin grafitreflektor. Arbejdet foregik delvis fjernbetjent på grund af strålingen fra kernebeholderen.

Efter de væsentlige radioaktive komponenter var væk, gik nedrivningen af DR 1's reaktorblok i gang. Efter rensning af dele af betonen, kunne langt størstedelen køres væk som almindeligt byggeaffald i sommeren 2005 efter grundige kontrolmålinger.

Bortkørslen af betonklodserne var en milepæl i hele dekommissioneringsprojektet, da det var det første frigivne dekommissioneringsaffald, som blev kørt uden for området.

I efteråret 2005 blev der foretaget målinger på bygningen efter fastsatte frigivelseskriterier. De nukleare tilsynsmyndigheder godkendte frigivelsesmålingerne i januar 2006.

Læs slutrapporten under "Publikationer".

 

Dekommissioneringen af DR 2 foregik mellem maj 2006 og frem til slutningen af 2007. I 2008 blev hallen ryddet op, og kontrolmålinger blev afsluttet i løbet af sommeren 2008, hvorefter slutrapporten blev godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder i december. Samtidigt blev planerne for ombygning af hallen til  håndteringsfacilitet for radioaktivt affald godkendt.

Projektbeskrivelsen for dekommissionering af DR 2 blev godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder i december 2005, og finansieringen blev godkendt af Finansudvalget den 11. maj 2006.

I løbet af sommeren og efteråret 2006 blev en række delprojekter afsluttet. Først blev de lodrette og senere de vandrette forsøgsrør taget ud af reaktorblokken. Derefter blev igloen (indgangen til termisk kolonne) ryddet for gamle forsøgsrør og andet udstyr, der har været benyttet i tilknytning til reaktordriften, ligesom kælderen under reaktorhallen er blev ryddet.

Fra oktober 2006 frem til marts 2007 blev reaktorens indre dele fjernet; blynæse,  grafitstænger og gitterplade. Termisk kolonne består af en stor mængde firkantede grafitstænger, hvoraf de inderste dele er aktiverede. Da strålingsniveauet stiger, jo længere ind mod kernen man kommer, krævede projektet en række kontrolmålinger og mere omfattende sikkerhedsvurderinger end mange af de tidligere projekter - og dermed også mere omhyggelige og detaljerede arbejdsplaner.

I januar 2007 blev der skrevet kontrakt med G. Tcherning A/S, der påbegyndte nedhugning af reaktorblokken i april 2007. Arbejdet blev afsluttet ved udgangen af 2007.

I foråret 2008 blev reaktorhallen rengjort og frigivelsesmålinger derefter foretaget. Hallen skal genbruges som håndteringsfacilitet for radioaktivt affald så længe dekommissioneringsprojekterne fortsætter.

Læs slutrapporten under "Publikationer"

Dekommissionering af forsøgsreaktor DR 3 er inddelt i to hovedfaser. Første fase er overstået og gjaldt demontering af DR 3's mange perifere systemer (kølesystemer, el-installationer, forsøgsopstillinger mv.).

Sidste perifere system blev afmonteret i december 2011. Det var BOE-anlægget, som var det system, som rensede heliumdækgassen, som dækkede over det  tunge vand.

Anden fase begyndte i 2012 og løber frem til 2018, hvor DR 3's indre dele skal fjernes og reaktorblokken skal nedbrydes.

Læs mere om fase to under "Aktuelle projekter"

Teknologihallen var en brændselsfabrik, hvor man fremstillede reaktorbrændsel til DR3- og DR2-reaktorerne. Produktionen ophørte endeligt ved lukning af DR3-reaktoren i 2000.

Den praktiske dekommissionering af Teknologihallen blev - på nær et enkelt udestående - afsluttet i begyndelsen af 2015.

Pulverrummet var stedet, hvor uranpulver blev målt af og presset til faste brikker. Pulveret var værdifuldt og blev kontrolleret nøje, men det kunne ikke undgås, at uran blev hvirvlet op eller tabt i små mængder. Hele rummet blev derfor slebet, og gulvbelægningen, ventilation og afløb blev fjernet.

I valseanlægget blev uranbrikkerne valset til tynde plader kapslet ind i aluminium. Gulvbelægningen i en halv meters afstand fra valsen er blevet fjernet, og selve valseanlægget er blevet kontrolmålt, men da der ikke har været fritsvævende uran omkring valsen, var dette en noget enklere opgave end pulverrummet.

Når uranpladerne var valset ud, blev de renset og affedtet i bl.a. syre i det såkaldte renserum. Rensekarrene blev fjernet, og vi sleb væggene i et bælte på 70 cm hele vejen rundt i rummet. Gulvbelægningen blev desuden fjernet.

Udskriv