Tromler med radioaktivt affald på mellemlager

Affaldshåndtering er en omfattende opgave

AFFALDSHÅNDTERING

Sådan afleverer du radioaktivt affald - klik her

Behandlingsstationen er den eneste modtagestation for radioaktivt affald i Danmark. Den har en række faciliteter til modtagelse, minimering og sortering, karakterisering, pakning og opbevaring af affaldet.

Behandlingsstationen modtager hvert år ca 6-8 m3 affald fra hospitaler, laboratorier, undervisningssektoren og industrien. Derudover er der gennem 50 år modtaget affald fra forskning og drift på Risø/DTU.

Affaldet opbevares midlertidigt på DD's lagre, indtil der politisk er fundet en langsigtet løsning.

Behandlingsstationen modtager flydende affald fra eksterne og interne leverandører (DTU og øvrige institutioner på Risø-området, samt DD). Heraf er størstedelen fra de interne leverandører.

Vi opsamler det flydende affald fra aktive laboratorier i dunke og enkelte steder i tanke i jorden. Væskerne destilleres i et større anlæg eller sættes til inddampning i en tromle. Vand, der udgør hovedparten, destilleres og al anden væske inddampes. Resultatet er i begge tilfælde et restprodukt (slam) med radioaktive partikler. Restproduktet fra destillationen blandes med asfalt, og restproduktet fra inddampertromlen blandes med et fugtopsugende materiale. Blandingerne fyldes på betonforede tromler, som herefter lagres

Langt den største del af det faste affald, Behandlingsstationen håndterer, er fast affald fra eksterne leverandører.De største kunder er hospitaler, medicinalfirmaer og industrien.

Hovedparten afhentes af DD's chauffør.

Håndteringen af det faste affald gennemgår følgende faser:

  • Modtagelse
  • Sortering
  • Minimering
  • Emballering
  • Lagring

Det faste affald sorteres i brændbart og ikke-brændbart, metallerne adskilles fra hinanden, og derudover frasorteres kilder med langlivet aktivitet. Såfremt det er muligt, mindskes rumfanget af affaldet ved neddeling eller sammenpresning.

Affaldet opbevares i betonforede tromler. Betonen udgør en barriere, der dæmper strålingen fra affaldet og bremser udsivning af radioaktive stoffer. Betonen styrker også tromlen og gør den bedre egnet til stabling, når den lagres.

Dekommissioneringen af de nukleare anlæg producerer mere affald, end det, der rives ned, fordi materialer, der bruges som beskyttelse og hjælpemidler under nedrivningen, kan blive forurenede (kontaminerede) med radioaktive partikler. Det nedrevne affald er det primære, mens beskyttelse og hjælpemidler betegnes som sekundært affald.

Det primære affald behandles og emballeres i videst muligt omfang på nedrivningsstedet, inden det placeres på lagrene.

Det sekundære affald håndteres af Behandlingsstationen.

Det drejer sig f. eks om følgende materialer:

  • Afdækningsmaterialer (f.eks. plastfolie)
  • Beskyttelsesudstyr (handsker, sko)
  • Renholdelsesaffald (papir, klude, støvsugerposer)
  • Værktøj
  • Mindre mængder metal

Efter håndteringen fyldes affaldet i betonforede tromler, hvor det sammenpresses, hvis det er muligt. Herefter lagres tromlerne.

Udskriv