Den smukke natur omkring Risø

RISIKO FOR UDSLIP?

Der er ingen risiko ved at bo eller arbejde i nærheden af de anlæg, der brydes ned. Anlæggene indeholder ganske vist radioaktive materialer, men mængderne er meget mindre, end da anlæggene var i drift. Da reaktorerne ikke længere er i drift, er der heller ikke risiko for, at de kan nedsmelte.

Hvis anlæggene skulle blive ramt af en omfattende brand eller andre alvorlige uheld, vil der være en vis risiko for, at der spredes radioaktivt materiale til lokalområdet. Doserne herfra vil dog være begrænsede.

DD har før opstart analyseret og vurderet en række pessimistiske uheldsscenarier (referenceuheld) med udslip af radioaktive stoffer til følge. Strålingsdoserne til de nærmestboende fra sådanne uheld er vurderet til at være 4-5 gange den årlige dosis fra baggrundsstrålingen og vil i værste fald kræve oprensning af de forurenede områder for at undgå vedvarende bestråling fra den radioaktive forurening.

En strålingsdosis på 4-5 gange den årlige baggrundsdosis giver i gennemsnit for en befolkning i alle aldre en risiko for en senskade (dødelig og ikke-dødelig cancer samt genetisk betingede sygdomme) på omkring 0,06 - 0,08%. Til sammenligning er den samlede livstidsrisiko for ikke-dødelig og dødelig cancer i Danmark af alle årsager omkring 30%. Der er således kun en lille risiko forbundet med dekommissioneringen af de nukleare anlæg, både for lokalbefolkning og omegnsmiljø.

Anlæggene indeholder dog så store mængder radioaktivt materiale, at det kunne være problematisk for lokalmiljøet på langt sigt, hvis DD ikke tager de nødvendige forholdsregler. Det radioaktive materiale kan ikke blot efterlades i området uden beskyttelse. Det kunne føre til en langsigtet forurening af området - f.eks. ville der være en risiko for forurening af grundvandet.

Dekommissioneringen vil derfor blive håndteret efter de internationale standarder, så området ryddes helt op, og så der ikke er langsigtet fare for forurening.

Denne oprydning kaldes dekommissionering til "greenfield."

Udskriv