Luftfoto af Risøhalvøen

Den naturskønne beliggenhed på Risø-halvøen ved Roskilde Fjord.

DD er en statslig virksomhed etableret i 2003 med det formål at afvikle de nukleare anlæg på Risø.

Dansk Dekommissionering [DD] er en statslig virksomhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi har som primær opgave at dekommissionere (afvikle) de nukleare anlæg på Risø; denne opgave skal være afsluttet senest i 2023. Herudover modtager og håndterer vi radioaktivt affald fra hele landet samt bidrager til en langsigtet løsning for opbevaring af affaldet. Se alle opgaver under Mission og Vision. Til grund for opgaven ligger folketingsbeslutning B48 af 13. marts 2003 og B90 af 15. maj 2018.

Der stilles høje krav til sikkerhed i opgavevaretagelsen og til dokumentation heraf. Læs mere om kvalitetssikring og dokumentation og om vores sikkerhed under Sikkerhed og radioaktivitet.

I Danmark er DD den eneste virksomhed, der beskæftiger sig med dekommissionering og med håndtering af radioaktivt affald. Meget af vores erfaringsudveksling og faglige sparring foregår derfor med kolleger i udlandet. DD har desuden tilkoblet et internationalt ekspertpanel, som kommenterer og vejleder i forbindelse med metodeanvendelse mv. Læs mere om vores internationale samarbejde.

DD er underlagt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse og Beredskabsstyrelsen (samlet: de nukleare tilsynsmyndigheder). Tilsynsmyndighederne opstiller en række sikkerhedskrav, som vi skal leve op til. Det kan eksempelvis være grænseværdier for, hvornår affald må frigives fra området. Det kan også være regler for, hvordan og hvor ofte forskellige bygninger skal gennemgås for radioaktivitet, eller krav til uddannelse i strålingsbeskyttelse af vore medarbejdere. Du kan læse hele tilsynsmyndighedernes "Betingelser for Drift og Afvikling" via linket i kassen til højre.

DD har en direktør og tre sektioner. En nuklear ekspert bistår direktøren og fungerer ligeledes som souschef. Kvalitetssledelse er i DD en stabsfunktion med direkte reference til direktøren. Se organisationsplan.

Ca. 80 medarbejdere varetager meget forskellige opgaver; planlægning af dekommissioneringen, demontering, administration, drift og vedligehold af anlæg, strålingsbeskyttelse af medarbejdere og omgivelser, osv. Mange af medarbejderne har tidligere arbejdet for DTU Risø og kender derfor anlæggene indgående fra driftstiden. Denne fordel er en af grundene til, at dekommissioneringen finder sted nu fremfor senere, når radioaktivitetsniveauerne vil være lavere. En anden grund er, at Folketinget har bestemt at følge princippet om, at hver generation skal rydde op efter sig selv.

DD mission er:

 • Vi skal dekommissionere de nukleare anlæg på Risø til "greenfield" (anvendelse uden restriktioner) inden for en samlet tidshorisont på op til 20 år, på et miljø- og sikkerhedsmæssigt højt niveau og økonomisk mest fordelagtigt og effektivt.
 • Vi skal vedligeholde de nukleare anlæg, indtil de er dekommissionerede.
 • Vi skal modtage, behandle og opbevare radioaktivt affald fra danske brugere af radioaktivt materiale.
 • Vi deltager i processen vedrørende en langsigtet løsning for det  lav- og mellemaktive affald.

DD's vision er:

 • Vi gennemfører opgaverne på et sikkerheds- og miljømæssigt højt niveau, med fokus på beskyttelse af medarbejdere, befolkning og omegnsmiljøet - og lever op til høj international standard.
 • Vi gennemfører opgaverne økonomisk effektivt, og indenfor rammerne fastsat i B48 og B90.
 • Vi har fokus på medarbejdernes motivation og kompetencer og sikrer, at de opnår en erfaring, som er brugbar også uden for DD.
 • Vi har en åben dialog med vore interessenter og offentligheden.

Vi vil:

 • Uddelegere ansvar og opgaver, så de svarer til kompetencerne.
 • Sikre at alle relevante kompetencer inddrages i de enkelte projekter og opgaver, på tværs af organisation og faggrupper.
 • Med udgangspunkt i "vugge-til-grav" princippet, sikre at alle faser tænkes ind fra start ved projektplanlægning og drift, herunder håndtering af affaldet.
 • Inddrage arbejds- og omegnsmiljø fra start ved planlægningen af de enkelte dekommissioneringsprojekter.
 • Gennemføre kompetence- og lederudvikling for at tiltrække, uddanne og fastholde medarbejdere.
 • Udvikle organisationen via erfaringsopsamling og -udveksling.
 • Videreudvikle samarbejdsformer i forhold til prioriterede aktiviteter.
 • Videreudvikle kvalitetsstyringen i forhold til gennemførelse af projekterne og driften.
 • Udbygge en åben intern/ekstern kommunikation med aktiv informationsformidling.
 • Udbygge og udnytte internationale netværk.

Strategiske mål for perioden 2017-2022

Mål for dekommissionering og affaldshåndtering

 • DR 3: Reaktorens indre dele er demonteret i 2018. Betonnedbrydningen af reaktorblokken er afsluttet i 2019. Alle DR 3's lagre er tømt for forsøg i 2019. De tilhørende bygninger er frigivet i 2020. Landområderne frigives herefter, og det samlede projekt forventes afsluttet i 2022.
 • Hot Cells: Grovrensningen er afsluttet i 2018. Det samlede projekt forventes afsluttet i 2022.
 • Teknologihallen var dekommissioneret i 2015, og bygningen forventes frigivet i 2019.
 • Dekommissioneringen af Behandlingsstationens lagre påbegyndes med lavaktivt lager. Der udarbejdes en plan i 2017 for dekommissionering af alle lagrene.
 • Der forventes truffet en politisk beslutning om en langsigtet løsning for det radioaktive affald i 2018; DD bidrager herefter til det videre arbejde. I 2017 udarbejder DD et forslag til, hvordan DD's opgave kan afsluttes, uden at der endnu er etableret en langsigtet løsning.
 • Behandling, lagring og dokumentation af affald sker effektivt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 • Håndtering og afhændelse af ikke-radioaktivt affald sker effektivt og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Organisatoriske mål

 • Vi tilpasser løbende organisationen, så den er bedst egnet til varetagelse af de fastlagte mål.
 • Vi udvikler løbende medarbejdernes kompetencer, således at opgaverne gennemføres med høj kvalitet, sikkerhed og effektivitet.
 • Vi arbejder for, at medarbejderne trives og inddrages på alle niveauer i opgaveløsningen.
 • Vi arbejder for, at de medarbejdere, der fortsætter deres arbejdsliv andet sted, har en attraktiv markedsværdi.

Sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige mål

 • Inden for rammerne af de opstillede sikkerhedsmål sikrer vi, at medarbejderne modtager så lave doser som rimeligt opnåeligt i relation til de konkrete opgaver.
 • Vi tilrettelægger arbejdet, så vi i videst muligt omfang undgår arbejdsskader.
 • Vi arbejder for fuld åbenhed om arbejdsulykker og nær-ved ulykker, og bruger erfaringerne til stadige sikkerhedsmæssige forbedringer.
 • Vi sikrer ved målinger, at udslip af radioaktive stoffer til omgivelserne er væsentligt under grænseværdierne, at der ikke deponeres emner med indhold af radioaktive stoffer over frigivelsesniveauerne uden for Risøs område, og at de frigivne emner overholder gældende grænseværdier for miljøskadelige stoffer (tungmetaller m.v.)
 • Vi lever op til BfDA (Betingelser for Drift og Afvikling) og øvrige krav fra de nukleare tilsynsmyndigheder.

Økonomiske mål

 • Vi arbejder for en økonomisk optimal opgaveløsning.
 • Vi har en effektiv økonomi- og likviditetsstyring, der løbende optimeres.
 • Vi gennemfører indkøb og udbud efter gældende regler og retningslinier, økonomisk mest fordelagtigt og med anvendelse af så få interne ressourcer som muligt.

Mål for relation til eksterne interessenter og offentligheden

 • Vi arbejder for, at relevante myndigheder og politikere samt øvrige interessenter har fuld viden om og er trygge ved opgavevaretagelsen.
 • Vi håndterer vores rådgivere, entreprenører og andre leverandører professionelt, med løbende evaluering og fokus på økonomisk mest fordelagtige køb af varer og tjenesteydelser.
 • Vi har et tæt og udbytterigt samarbejde med internationale virksomheder og institutioner, med henblik på gensidig udnyttelse af erfaringer og ekspertise.
 • Vi samarbejder med relevante institutioner for at sikre og bevare kulturarven og historien for eftertiden.

 

Dansk Dekommissionering ønsker at leve op til tre grundlæggende, fælles værdier - både i vores interne samspil og i relationen til vore omgivelser.

Værdierne er et udtryk for, hvordan vi opfatter os selv, hvordan vi arbejder, og hvordan vi ønsker at blive oplevet af omverdenen:

Professionalisme
Vi ønsker i alle henseender at optræde professionelt, både internt og i forhold til myndigheder, andre samarbejdspartnere og offentligheden.
Vi vil sikre en høj faglig standard og en god sikkerhedskultur. Det indebærer en grundig og omhyggelig forberedelse og gennemførelse af opgaver samt stærke faglige kompetencer og dygtighed. Vi lægger vægt på høj etik og moral samt redelig optræden.

Åbenhed
Vi ønsker en kultur baseret på gensidig personlig åbenhed og ærlighed.
Vi tilstræber at være åbne og imødekommende overfor omverdenen og i vores indbyrdes omgang. Det indebærer kommunikation om arbejde og planer, idet vi lægger vægt på dialog om opgavernes gennemførelse.

Respekt
Vi ønsker en mangfoldig og rummelig kultur med vilje til forandring og samarbejde samt vilje til at lytte og gå i dialog. Vi har respekt for hinandens faglighed og forståelse for, at en tværfaglig og tværorganisatorisk indsats er nødvendig for at nå vore mål. Vi har respekt for, at arbejdet skal udføres påpasseligt og med omtanke.

Udskriv